2020-10-19 Årsmöte i Solhems Villaägareförening, kl 19-20 i Spånga Folkan eller on-line

Tema: Bara årsmöte!
Måndagen den 19 oktober kl 1900-2000 i Spånga Folkan, Spångavägen 353.

Årsmötesförhandlingar enligt dagordning nedan.
OBS! Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmötet skall lämna
en motion i frågan till styrelsen (se sidan 2) senast 10 dagar innan mötet.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen

På grund av rådande Corona-läge satsar vi på ett kort och effektivt möte. Upp till 50 medlemmar får närvara fysiskt, alla medlemmar är välkomna att deltaga virtuellt över internet. För att säkerställa att maximalt antal inte överskrids ber vi dig att anmäla närvaro på Spångafolkan vie e-post till sekreterare@solhem.org. Meddela även om du vill delta virtuellt så vi vet vilka som behöver en länk för att delta. Kom ihåg att du, via fullmakt kan ge din röst till annan medlem om du varken har möjlighet att delta fysiskt eller virtuellt.

För att se Årsmöteshandlingarna och styrelsens Förslag till förtätningspolicy klicka på länkarna.

Dessa kommer också att finnas på årsmötet.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
7. Behandling av revisionsberättelse
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av förslag från styrelsen
11. Behandling av inkomna motioner
12. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår
13. Beslut om arvoden
14. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
15. Val av övriga ledamöter och suppleanter
16. Val av två revisorer och en ersättare
17. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
18. Övriga beslutsärenden, som möte med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling
19. Information och diskussion i aktuella frågor
20. Solhems Villaägareförenings policy vid förtätning i Solhem med omnejd
21. Information om styrelsens arbete under epidemin
22. Övriga frågor och mötets avslutande

Styrelsen 2019 består av:

Ordförande Pernilla van der Capellen, Drevkroken 41, 163 54 SPÅNGA, Tel: 073-640 91 81 e-post: ordforande@solhem.org
Vice ordförande Jean-Pierre Mouton, Värstagårdsvägen 9, 163 51 SPÅNGA, e-post: pierre.mouton@telia.com
Kassör Pernilla Tärning, Molngränd 7, 163 54 SPÅNGA, Tel: 073-620 60 23 e-post: pernilla@tarning.se
Sekreterare Jan Sivertsson, Solhagavägen 34, 163 52 SPÅNGA, Tel: 070-538 85 10 e-post: sekreterare@solhem.org
Ledamot Marianne Jacobson, Valborgsstigen 5, 163 47 SPÅNGA, Tel: 070-716 35 43 e-post: jacobson.ms@gmail.com
Ledamot Göran Mellblom, Gränsvägen 25B, 163 52 SPÅNGA, Tel: 08-36 05 49
Suppleant Markus Birgander, Kälvestavägen 73, 163 54 SPÅNGA, Tel: 070-558 37 10 e-post: markus@birgander.com
Suppleant Lennart Gillström, Molngränd 10, 163 54 SPÅNGA, Tel: 076-899 68 81 e-post: lennart@itlupus.se