Stadgar för Solhems Villaägareförening

§ 1 Ändamål och verksamhetsområde

1. Solhems villaägareförening är en partipolitiskt obunden sammanslutning av villaägare som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund, nedan kallat förbundet.

2. Föreningen är en självständig juridisk person.

3. Föreningens geografiska verksamhetsområde är Solhem i Spånga församling, Stockholms kommun.

4. Föreningen är ansluten till förbundet och företräder medlemmarna, lokalt.

5. Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar, de stadgar som gäller för förbundet och de riktlinjer som fastställs av förbundet.

§ 2 Medlemskap

1. Förbundets medlemmar inom föreningens verksamhetsområde blir automatiskt medlemmar i föreningen om de inte anmäler annat.

2. Med medlem jämställs person, som ingår i samma hushåll som medlem. Rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en person per hushåll.

3. För att kunna inneha uppdrag som ledamot i föreningens styrelse erfordras medlemskap i föreningen.

§ 3 Medlemsavgifter

1. Medlemsavgiften utgörs dels av en avgift till föreningen, dels av en avgift till förbundet.

2. Medlemsavgiften uppbärs av förbundet.

3. Medlem erlägger en årsavgift vars storlek för nästkommande verksamhetsår fastställs på årsmöte.

§ 4 Årsmöte

1. Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Dessutom hålls ytterligare ett ordinarie möte, s.k. höstmöte, under fjärde kvartalet.
Extra möte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att behandla viss angiven fråga – begärs av medlemmar, som tillsammans utgör minst 20 % av föreningens medlemsantal per den 31 december föregående år.

2. Extra möte skall hållas inom 2 månader från det begäran inkommit till styrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.

3. Styrelsen kallar till årsmöte, höstmöte eller extra möte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utsändas, annonseras eller på annat sätt nå medlemmarna minst 14 dagar före mötet.

4. Medlemmar får till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

5. Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och styrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.

6. Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga minst 5 dagar före mötet. En kopia av möteshandlingarna skall inom samma tid även sändas till förbundets regionkontor.

§ 5 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas.

1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande.

5. Fastställande av dagordning.

6. Behandling av verksamhets¬berättelse och årsredovisning.

7. Behandling av revisionsberättelse.

8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet.

10. Behandling av förslag från styrelsen.

11. Behandling av inkomna motioner.

12. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.

13. Beslut om arvoden.

14. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

15. Val av ordförande i styrelsen på två år.

16. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.

17. Val av två revisorer och en ersättare.

18. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.

19. Övriga beslutsärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling.

20. Information och diskussion i aktuella frågor.

21. Övriga frågor.

Vid höstmöte eller extra möte får – förutom punkterna 1-5 ovan – endast behandlas den eller de frågor, som upptagits på dagordningen.

Beslut vid årsmöte, höstmöte eller extra möte fattas genom öppen omröstning om mötet inte beslutar annorlunda för visst fall.

Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om det inte i dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör.

Varje medlem har en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

Fullmaktsröstning är tillåten. Ingen får företräda fler än 2 röster.

§ 6 Styrelse

1. Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst 4 ledamöter samt två suppleanter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter. Ordföranden väljs för 2 år. Ledamöterna väljs för 2 år och suppleanter för 1 år. Halva antalet väljs dock första gången för 1 år. Avgående ordförande samt övriga ledamöter kan omväljas.

Styrelsen får inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga erforderliga funktionärer samt inom och utom sig utse utskott och kommittéer.
2. Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar.

3. Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut, upprätta resultaträkning och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse. Dessa handlingar skall föreläggas nästkommande årsmöte.

4. Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden och utsänds senast 7 dagar före sammanträdet.

5. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

Vid behandling av ärende som angår någon styrelseledamot personligen får denne inte delta i beslutet.

§ 7 Verksamhetsår och revision

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer utsedda av årsmötet. Styrelsen skall senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning. Revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet skall avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter föreläggas årsmötet.

§ 8 Valberedning

Valberedningen skall ge förslag till val av styrelse och övriga funktionärer och tillställa styrelsen detta förslag senast 7 dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

§ 9 Stadgeändring och upplösning

1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte förutsatt att minst 3/4 av samtliga avgivna röster biträder ändringsförslaget. Beslut om ändring av dessa stadgar kan också fattas av två på varandra följande möten med minst 2 månaders mellanrum om det vid båda mötena är minst enkel majoritet för ändringsförslaget. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.

Beslut om ändring av bestämmelserna om upplösning av föreningen kan dock fattas endast av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster.

2. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster.

3. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras enligt beslut av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster.

Dessa stadgar antogs första gången vid Solhems Villaägareförenings årsmöte den 14 april 2005 och andra gången vid höstmötet den 10 november 2005.