Verksamhetsplan

för Solhems Villaägareförening 2017

Allmänt:

Syfte: Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen och främja bättre villkor för småhusägande. Verksamheten skall drivas utan vinstsyfte och utformas i dialog med föreningens medlemmar.

Målgrupp: Villa- och radhusägare i Solhem, Spånga. Totalt finns ca 1 400 villor och ca 400 radhus i Solhem, varav strax över 900 är medlemmar i föreningen.

Tillhörighet: Föreningen är opolitisk och ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Ekonomi:

Intäkter: Verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter.
Av årsavgiften tillfaller 40 kr/medlem Solhems Villaägareförening. Resterande del tillfaller Villaägarnas Riksförbund, som svarar för medlemsregistrering, hantering av avgifter, expertstöd och -tjänster till medlemmarna, lobbying mm.

Kostnader: Föreningens kostnader utgörs huvudsakligen av utgifter för medlemsmöten, information till medlemmarna och arvoden. För att hålla nere föreningens kostnader genomförs styrelsemöten hemma hos styrelsens medlemmar, för att minimera portokostnader delas information ut av styrelsen och frivilliga.

Medlemsförmåner

Medlemmar kan låna föreningens släpkärra som tillhandahålls på först till kvarn-basis. Lokala leverantörer ger medlemmarna rabatt mot uppvisande av medlemskortet (se Solhemsförmåner). Riksförbundet tillhandahåller ett antal rabattavtal med leverantörer över hela landet, samt en medlemstidning som utkommer regelbundet.

Samverkan

Föreningen verkar för utökad dialog med lokala kommunala instanser i frågor som rör småhusägande och trygghet i området. Vi samverkar med våra systerföreningar i Spånga och syns i lokala media.

Planerade aktiviteter 2017

 • 4 april Årsmötet
 • 30 april Valborgsfirande på Gläntan
 • 13 Maj Bakluckeloppis i samarbete med Spånga Gymnasiums Djurexpo,  samtidigt som Spånga marknad.
 • 11 Juni Öppna trädgårdar
 • Okt/nov Höstmöte med tema som meddelas senare
 • Tillhandahållande av lånesläp till medlemmarna
 • Engagemang i Grannsamverkan mot brott tillsammans med stadsdelen, polisen och frivilliga
 • Stöd till Grannstödsverksamheten
 • Bevakning av aktuella planfrågor i Solhem och Spånga
 • Bevakning av förändringarna på Bromma Flygplats och hur detta kan påverka vår boendemiljö
 • Engagemang i Region ABC och VISS – inte minst i planfrågor beträffande påverkan på boendemiljö, trafik och snöröjning m m (Region ABC är Villaägarnas verksamhetsområde för A-, B- och C-länen, VISS (Villaägare i Stockholms Stad) är ett distrikt inom Region ABC med särskilt fokus på Stockholm stad.)
 • Bevakning av trafikmiljö, gator och parker
 • Fortsatt insamling av e-postadresser för att underlätta och effektivisera informationsspridning

Kontinuerligt:

 • Bevaka aktuella planfrågor t.ex. Spånga Centrums förnyelse och andra förnyelseprojekt i Spånga samt ombyggnaden av Spånga station.
 • Fortsatt bevakande av förändringarna på Bromma Flygplats och hur dessa kan påverka vår lokala boendemiljö
 • Vara engagerad i Region ABC* och VISS* – inte minst i planfrågor beträffande påverkan på boendemiljön, trafik, snöröjning och dyl.
 • Bevaka trafikmiljö, gator & parker

Information och medlemskontakt:

Informera medlemmarna vid höst- och vårmöten samt via föreningens hemsida www.solhem.org. Kontinuerligt följa upp föreningens verksamhet och därmed skapa ett forum för informationsutbyte med medlemmarna.

Medlemsrekrytering: Genom att informera villaägare i Solhem som ännu inte är medlemmar samt nytillkomna ägare om vad föreningen står för och åstadkommer samt föreningens lokala målsättning, har vi som mål att utöka medlemsantalet. Vidare skall vi dela ut välkomstkort till nyinflyttade i vårt villaområde. Vi ska ytterligare marknadsföra släpet som ett sätt att locka medlemmar. Föreningens långsiktiga mål är att knyta till sig minst 70 % av villahushållen i Solhem.

Fortsätta insamlandet av e-postadresser för att effektivisera den löpande kontakten.

*Region ABC är Villaägarnas verksamhetsområde för ABC länen. VISS = Villaägare i Stockholm Stad, ett distrikt inom Region AB med särskilt fokus på Stockholm stad.