Verksamhetsberättelse

för Solhems Villaägareförening 2021

Året har präglats av pandemin och arbetet har i huvudsak genomförts digitalt. Öppna Trädgårdar genomfördes dock i samma omfattning som tidigare år och Coronasäkert. Syftet med våra aktiviteter är att sprida information om fördelarna med att vara medlem i Villaägarna, främst Solhems Villaägareförening samt skapa en naturlig mötesplats för områdets villaägare och möjliggöra informationsutbyte och samkväm.

Medlemmar – Vid årets slut hade föreningen cirka 700 betalande medlemmar.

Ekonomi – Föreningen har en fortsatt god ekonomi och har sänkt sina totala kostnader under året bland annat beroende på i stort sett uteblivna möteskostnader.

Styrelse – Styrelsen har under året bestått av Pernilla van der Capellen (ordf), Jean-Pierre Mouton (vice ordf), Pernilla Tärning (kassör), Jan Sivertsson (sekreterare), Marianne Jacobson (huvudkontaktombud Grannsamverkan) och Göran Mellblom. Suppleanter har varit Markus Birgander och Lennart Gillström. Styrelsen har adjungerat Hans Hellström (medlemsvård) och Anni Sivertsson (Öppna trädgårdar).

Revisorer har varit Arvid Kjellander, Christoffer Hultkranz och Lena Unemo.

Under året genomförda aktiviteter:

  • Öppna trädgårdar
  • Årsmötet
  • Deltagit i arbetet ”För Spångas framtid”
  • Släpkärran för medlemslån
  • Hemsidan
  • Deltagande i Grannsamverkan mot brott och Grannstödsverksamhet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

Vidare har de berörda styrelsemedlemmarna samlats i arbetsgrupper för att planera olika aktiviteter och varit representerad vid årsmöten och ett antal övriga möten i såväl Villaägarna nationellt, ABC-Regionen som Villaägareföreningar i Stockholm Stad (VISS). Jean-Pierre Mouton har varit styrelseledamot i VISS. Pernilla van der Capellen var under 2020 även ledamot i Regionstyrelsen för ABC samt den nationella Förbundsstyrelsen.

Styrelsen i februari 2022